Bergverksuttrykk
 

Anslager: Gruvearbeider som har ansvaret for å fylle malm i heistønnene og styre heisingen opp i dagen.
Anvisning: Sted der det er grunn til å vente at man finner metaller.
Bergamt: Overordnet styringsorgan for bergverkene.
Berggesell: Øverste rang av gruvearbeidere. Hadde vært med på sprengning i minst ti år.
Bergknekt: Mellomste rang blant gruvearbeidere.
Bergmåned: 28 dager (13 bergmåneder i ett år).
Bohrhauer: Gruvearbeider (hauer) som arbeider med håndboring for kruttsprenging.
Buse: Oljelampe til bruk i gruva.
Cirkumferens: Området omkring verket der eieren hadde spesielle rettigheter.
Drive: Utvide en gruvegang.
Durchschlag: Gjennomslag/forbindelse, f.eks. fra en gruvegang til en annen.
Engelskmann: Håndboring i taket av gruvegangen.
Erts: Malm/metallholdige mineraler.
Feisel: Hammer til å slå på boret med.
Feltort: Arbeidssted i gruva som ikke går ut i dagen og der drifta fortsetter i malmgangens retning.
Fordring: Transport av malm.
Forkastning: Vertikal forskyving av berget.
Fyre: Skofte, å være hjemme fra arbeidet. Kan også bety å få sparken.
Fyrsetting: Bergbryting ved hjelp av kraftig oppvarming av fjellet. Det er ikke nødvendig å ha på vann etterpå.
Geschworener: Avdelingssjef/leder av et mindre bergverk.
Gesenk: Gruvegang som drives nedover.
Gewerkskap: Aksjeselskap, sammenslutning av andelseiere.
Gods: Løsbrutt malm.
Gråberg: Verdiløs stein.
Guardein (gvardein): Offentlig tjenestemann som tar prøver og bestemmer finheten av gull- og sølvarbeider og legeringer av disse metallene.
Hauer: Faglært bergbryter (gruvearbeider).
Hytte: Smeltehytte.
Hytteskriver: Øverste sjef i smeltehytta, direkte under bergskriveren og direktøren i rang. Under hytteskriveren var hyttemesteren som ledet smeltinga.
Junge: Lågeste rang av gruvearbeidere.
Kjerrat: Reversibelt vasshjul til drift av heiseinnretninger.
Kunst: Heiseinnretning. Vasskunst var drevet av vasshjul, hestekunst av hestevandring.
Kunstknekt: Bergmann med ansvar for mekaniske heiser og pumper.
Malm: Berg som inneholder mineraler og metaller som man ønsker å utvinne.
Mektighet: Høyden av kisgangen.
Muting: Rett til å drive leting etter mineraler. Et mutingsbrev er gyldig ei viss tid og må så fornyes.
Oppredning: Knuse og vaske erts.
Oppredningsverk: Anlegg for knusing av masse og utvasking av gull og andre mineraler.
Oppseer: Oppsynsmann.
Ort: Arbeidssted i gruva som ikke går ut i dagen. En bukkort er ei drift hvor taket må støttes opp. Feltort er ei drift som fortsetter i malmgangens retning. Ei drift 90 grader på malmgangen kalles et tverrslag. Nedadgående drifter kalles gesenker eller synk.
Partisipantskap: Aksjeselskap, sammenslutning av andelseiere. (Samme som gewerkskap).
Pikker: Pukkverksarbeider som slår av den groveste malmen og kjører masse under knusestampene.
Proberkunst: Undersøkelse av malmens gehalt.
Probermester: En som fortar undersøkelser for å finne hva malmene inneholder.
Rendemand/rennemann: Pukkverksarbeider som tar slig opp av vaskerennene.
Røste: Brenne malmen for å fjerne svovel.
Røsteved: Ved til å utføre røstinga.
Sakkerhus (sekkenhus): Arbeidsbrakke – hus for arbeiderne.
Setteved: Ved til fyrsetting. Setteveden var kappet i lengder på opp til tre meter. Den ble stablet på en spesiell måte inne i gruva og tent på for å varme opp fjellet slik at det ble lettere å bryte løs. Det kunne gå med ni kubikkmeter ved til bryting av én kubikkmeter malm. Det var ikke nødvendig å kjøle ned berget med vann.
Sjakt: Vertikal gruvegang.
Sjakthauer/skakthauer: Faglært bergverksarbeider, gruvas tømmermann.
Seide/scheide: Å skille ertsholdig stein fra gråberg.
Skikt: Skift/daglig arbeidstid for en gruvearbeider.
Skjerp: Dagbrudd/mindre gruve.
Skjerping: Leting etter forekomster.
Skytter: Fagarbeider som lader og avfyrer kruttladninger (skytebas).
Slemmer: Pukkverksarbeider som driver utvasking av ertsholdig finknust masse. Dette skjer på skråstilte bord under tilførsel av vann.
Slig: Finknust, vasket malm (gullsand).
Stangfelt: Kraftoverføring med stenger som beveget seg frem og tilbake, horisontalt eller vertikalt.
Stiger: Arbeidsleder i gruva.
Stoll/stull: En horisontal gruvegang som går ut i dagen. (En fordringsstoll ble benyttet til transport).
Strosse: Avsats i gruva der berget brytes.
Synk: Loddrett gruvesjakt.
Tommeborer: Borarbeider som betales etter hvor mye han borer (hvor mange tommer).
Tverrslag: En gruvegang/ei drift som går 90 grader på malmgangen.
Ty: Malm som er brutt løs fra berget.
Uty: Løsbrutt, verdiløs stein.
Zechenhaus: Arbeiderbrakke/hus for arbeiderne, også kalt sakkerhus eller sekkenhus.